wrz 8

kamila-webinar14ix

 

Kamila Rowińska, jedna z najskuteczniejszych trenerek biznesowych przeprowadza w środę 14.09 br o godz. 20:30 bezpłatne webinarium pt. „Zasługujesz na sukces”. Jeżeli lubisz nietuzinkową wiedzę na temat życia i biznesu, podaną w niezwykle charyzmatyczny sposób – nie może Cię zabraknąć! Ja też będę :) Zapisz się od razu:

http://rowinskabusinesscoaching.com/aff/agat/sklep/webinarium-zaslugujesz-sukces-14-wrzesnia-2016-godz-2030/

  lis 13

  Reguła 3/33

  22 lutego wchodzą w życie zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony. Nowe przepisy ustalają maksymalną długość trwania oraz ilość tego rodzaju umów, które pracodawca może zawrzeć z danym pracownikiem. Maksymalny łączny okres takich umów będzie wynosił 33 miesiące, a maksymalna ilość 3. Ma to być tzw. reguła 3/33. Nie będą miały już znaczenia przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. Do tej pory można było mieć 2 umowy na czas określony w następującym po sobie okresie. Jeśli jednak po 2 umowie nastąpiła przerwa w zatrudnieniu powyżej 1 miesiąca można było ponownie zatrudnić pracownika na czas określony. Umożliwiało to w praktyce zatrudnianie pracownika w nieskończoność na ten rodzaj umowy. Nowelizacja ustawy skutecznie powstrzymuje te nadużycie.

  Od nowych limitów są jednak wyjątki, które obejmują: pracę na zastępstwo pracownika (jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona), w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, pracę przez okres kadencji, kiedy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (należy zgłosić taki przypadek do inspekcji pracy). Należy tutaj zauważyć, że z katalogu umów usunięto umowę na zastępstwo oraz umowę na czas wykonywania określonej pracy. Stały się one niejako wariantem umowy na czas określony.

  Dodatkowo w ramach zmian ustawy umowy na czas określony będą miały tak samo ustalany okres wypowiedzenia jak umowy na czas nieokreślony. Do tej pory nie było go w ogóle lub wynosił 2 tygodnie. Oznacza to znaczne wydłużenie okresu wypowiedzenia w przypadku dłuższych umów.

  Podsumowując Zmiany Kodeksu Pracy od 22 Lutego 2016:

  • Łączny czas umów na czas określony z danym pracownikiem wynosi 33 miesiące, a ilość 3.

  • Od powyższego limitu istnieją pewne wyjątki (zastępstwo, praca dorywcza/sezonowa, czas kadencji)

  • Usunięto umowy na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy.

  • Okres wypowiedzenia jest ustalany tak samo jak dla umów na czas nieokreślony

   lis 5

   Od 1 stycznia nastąpi „rewolucja” w umowach zlecenie. Bliższe informacje wkrótce.

   doc05112015125845_001

    paź 8

    macierzynski

    Od 1 stycznia wchodzi w życie kilka zmian, które modyfikują dotychczasowe sposoby przyznawania oraz naliczania zasiłków macierzyńskich. Obecnie dostęp do tego rodzaju pomocy mają jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę na etat oraz osoby płacące składkę chorobową. Od przyszłego roku osobom do tej pory nie uprawnionym (bezrobotnym, pracownikom na umowę o dzieło lub zlecenie bez składki chorobowej, studentom) będą przysługiwać świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Będzie to kwota niejako gwarantowana czyli uznawana za minimalną jaka ma przysługiwać każdej rodzinie, w której urodzi się dziecko.

    Drugą ważną zmianą jest sposób naliczania zasiłku macierzyńskiego dla „przedsiębiorczych mam”. Do tej pory wystarczało odprowadzać składkę przez 1 miesiąc aby uzyskać proporcjonalną wysokość zasiłku. Okres ten ma zostać wydłużony do 12 miesięcy. Zapis ten wzbudził wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób, które prowadzą działalność mniej niż 2 lata i płacą pomniejszone składki ZUS. Należy tutaj jednak pamiętać, że wysokość zasiłku nie może spaść poniżej wspomnianego już 1 tys. zł.

    Podsumowując:

    • Wprowadzone zostaje minimalne świadczenie rodzicielskie w kwocie 1 tys. zł

    • Zasiłek macierzyński ma być dostępny dla każdego, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy

    • Okres do wyliczenia podstawy zasiłku dla kobiet prowadzących działalność wynosić będzie 12 miesięcy

     lis 13

     4 listopada podpisano Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
     Kolejne grupy zawodowe prowadzące działalność, wpadną w obowiązek rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Dopisano kolejne usługi do § 4 p.2, których kontynuacja, lub rozpoczęcie w 2015 roku, narzuca obowiązek ewidencji za pomocą kasy.

     Z dniem 28 lutego tracą zwolnienie z używania kasy m.in. naprawy pojazdów silnikowych, naprawy opon-zakładanie i bieżnikowanie, usługi prawnicze, usługi fryzjerskie.

     Dokładny wykaz tracących zwolnienie z kasy znajdziecie w §4 Rozporządzenia  kasa fiskalna 2015

      lis 12

       Co to za podstęp z jakąś deklaracją? Niestety stała się ona podstępna, na tyle że urzędnicy US (na razie) nie wiedzą kto ją składa. Informacja jaką uzyskałam była zwięzła i na temat: VAT-9M składa się wtedy gdy nie mamy obowiązku składania VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lub VAT-8.

      Czyli kto?

       Wszyscy którzy nie są płatnikami VAT a dokonują:

      1.  importu usług (czyli większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia, ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT, znajduje się w Polsce: np.: reklama internetowa na portalach), 
      1. zakupu towarów, lub usług dla których są podatnikami (zakupu złomu, lub innej stali … tj. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ) i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (oraz zakupu innych towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

      Dla czego podstępny?

      Podatnicy zwolnieni z VAT nie patrzą, czy kupił jakiś towar z załącznika 11 do ustawy o VAT i nie wie, że powinien zapłacić do US podatek.

      Niestety lekarze, przedszkola i inni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT,  kupują reklamy na portalach społecznościowych itp., lub stal od polskiego sprzedawcy, gdzie widnieje informacja o „odwrotnym obciążeniu”, lub „podatnikiem jest nabywca” lecz nie wiedzą, o tym że od takich transakcji powinni złożyć deklarację VAT-9M, oraz opłacić należny z niej VAT.

      Nie cieszmy się jednak, że na razie pracownicy US nie wiedzą o tym, oni mają czas by nieświadomego podatnika skontrolować.

      PODSUMOWANIE

      Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokładnie przejrzeć każdą fakturę czy nie ma na niej jakiejś dziwnej stawki VAT typu: ”oo”, lub  adnotacji „odwrotne obciążenie – VAT płaci nabywca”, gdyż obowiązek składania i opłacenia wyliczonego podatku z deklaracji VAT-9M mają również  przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT. 

       mar 10

        

       W § 20 rozporządzenia o fakturach wprowadzono definicję autentyczności, oraz integralności faktur. 

       Autentyczność faktury to pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towaru lub usługi, albo wystawcy faktury. Czyli lepiej upewnić się czy taki dostawca np.: usługi miał możliwości fizyczne do jej wykonania (miał zatrudnionych pracowników, był zarejestrowanym podatnikiem). 

       Integralność treści faktury to po prostu pewność, iż w dokumencie tym nie zmieniono danych, które powinna zawierać. 

       Równocześnie nałożono na podatnika OBOWIĄZEK określenia sposobu zapewnienia autentyczności i integralności faktury. 

       Za autentyczność i integralność odpowiada zarówno wystawca jak i odbiorca faktury, sposób zapewnienia tech cech jest dowolna.

       Taką ścieżką może być Kontrola Biznesowa, co oznacza dopasowanie do faktury dodatkowych dokumentów np.: umowy, zamówienia, dokumentów magazynowych, transportowych, wezwań do zapłaty, potwierdzania zapłaty. 

       Należy także opisać udokumentowanie przebiegu transakcji od rozpoczęcia aż do wystawienia faktury. Taka Ścieżka Audytu powinna odejmować dokumenty źródłowe poprzez realizowane transakcje i powiązania między nimi. Powinny być one łatwe do prześledzenia, odzwierciedlające procesy, które faktycznie wystąpiły, a jednocześnie zgodne są z ustalonymi w firmie procedurami obiegu dokumentów.

        mar 8

        Rozliczając podatek począwszy od lutego należy pamiętać o nowych przepisach, które weszły od 1 stycznia 2013r. zgodnie z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

        Tak naprawdę to nowe obowiązki, wymagające dodatkowej dokumentacji. Wprowadzony art. 15b PDOF, oraz 24d PDOP, nakłada na podatnika OBOWIĄZEK do zmniejszenia kosztów, wycofania z zakupów kwot z faktur, lub innych dokumentów, które nie zostały zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności.  

        Należy pamiętać również, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, (70 dni) to zapłata musi być dokonana w ciągu 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do Kosztów Uzyskania Przychodu (KUP), aby nie skutkowało to obowiązkiem wycofania jej z KUP.

        Niestety nie jest powiedziane, że stosujemy pierwszą, lub drugą zasadę, więc należałoby stosować je razem.

        Nie zapomnijmy, że korekta kosztów dotyczy wszystkich również niezapłaconych zobowiązań przy nabyciu, albo wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezapłacone kwoty za w/w koszty nie mogą stanowić amortyzacji.

         

        Podsumowując:

        Wycofanie z KUP niezapłaconych zobowiązań należy dokonać w 30 dniu od terminu płatności, lub 90 dniu od zaliczenia ich w koszty (KUP).

         mar 8

           

         28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

         Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

         Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

         Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

         Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

         Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

          mar 7

           

          Ze szkolenia, w którym uczestniczyłam na początku roku mogę wywnioskować, że dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola i szkoły najważniejsze są zasady wykorzystania dotacji. Ważne jest również aby dobrze rozliczyć otrzymaną pomoc. Należy pamiętać aby dotację uznać za wykorzystaną prawidłowo jest moment jej wydania. O co tak naprawdę chodzi? Przyznaną dotację pokrywamy wydatkami poniesionymi do końca roku kalendarzowego. Nie można zostawiać sobie pieniędzy z dotacji bieżącego roku na opłaty z terminem płatności w roku następnym (np. ZUS), ale możemy te koszty terminowe opłacić do 31 grudnia i wówczas jest dobrze.

           « Starsze wpisy

           (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka