sie 6

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. wyznacza o wiele węższy zakres możliwych do wykorzystania przez podatników zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w zakresie świadczenia takich usług, jak:
– prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
– rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – które w całym zakresie sprzedaży były objęte przez podatnika systemem wystawiania faktur,
– sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych,
– w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
– usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
– niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,
– pogrzebowe i pokrewne,
– świadczone w gospodarstwach domowych przewidziano jedynie możliwość, i to z pewnymi ograniczeniami, korzystania ze zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Również ograniczono możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Wszyscy podatnicy po 1 maja 2011 r. będą jednak mogli nadal korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w przypadku gdy obrót za rok poprzedni nie przekroczył w przypadku podatników kontynuujących działalność kwoty 40 000 zł i 20 000 zł dla rozpoczynających działalność.

W przepisach uwzględniono możliwość utraty zwolnienia w przypadku przekroczenia przez podatnika wyszczególnionego powyżej obrotu w trakcie roku podatkowego. W tym przypadku podatnik musi zacząć ewidencjonowanie za pomocą kasy po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi ich przekroczenie.

Nowy zakres zwolnień przedmiotowych od ewidencjonowania został wyznaczony przy zastosowaniu obowiązującej obecnie w statystyce klasyfikacji PKWiU z 2008 r. i w zawiązku z tym podatnicy powinni szczegółowo przeanalizować zapisy załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Korzystanie ze zwolnień z obowiązku stosowania kas w latach 2011–2012 reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 34 i 37 załącznika rozporządzenia ( pkt I–4) zwolnieniem tym objęte jest np:
– świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-pożyczkowej na rachunek podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (może to być sprzedaż wysyłkowa).

  sie 6

  Od 1 stycznia 2011 r. dla całego budownictwa mieszkaniowego obowiązuje nowa stawka VAT w wysokości 23%. Na podstawie nowego rozporządzenia, z obniżonej stawki VAT (do 8%) korzystają jedynie roboty konserwacyjne wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rozumiane jako wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części in innych niż remont.

  Preferencyjna stawka VAT nie dotyczy natomiast pozostałych usług budowlano-montażowych, a także dostawy budynków (lokali) mieszkalnych, których – na mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT – nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  Warto również pamiętać, że dotychczasowy montaż okien i drzwi wykonywany przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, korzystał z obniżonej (do 7%) stawki VAT. Jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, przesłanką, która przemawiała za obecnością tej pozycji w załączniku, było traktowanie przez PKWiU z 1997 r. montażu towarów dokonywanego przez producenta jako dostawy towaru, a przez pozostałe podmioty – jako świadczenia usług. Według nowego PKWiU z 2008 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji w załączniku do rozporządzenia. Zatem obecnie do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych mają zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

  Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT ustalane są na podstawie nr PKWiU z 2008 r.

  Wykaz towarów oraz obowiązujących na nie stawek można znaleźć w załączniku 3 i 10 do ustawy o VAT.

   (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka