gru 31

  Od 20 grudnia 2012 na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć informuję, dotyczącą tzw. zatorów płatniczych.

 W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy o podatkach dochodowych wprowadzono aby przeciwdziałać kumulacji zadłużeń.

 Nowelizacja ta dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Przepis ten nakłada na podatników obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy kwoty z faktury lub innego dokumentu, nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od daty terminu płatności uwidocznionego na dokumencie kosztowym. W przypadku gdy wynegocjowany termin płatności, jest dłuższy niż 60 dni – niezapłacenie tej kwoty w ciągu 90 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego, powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych o kwoty wynikającej z w/w dokumentu .

 Art. 24d ustawy o pdof, oraz art. 15b ustawy o pdop, wprowadza zmiany dotyczące obowiązku korekt wartości, zaliczonych do kosztów podatkowych od początku 2013 r.

Jeżeli wartości wynikające z dokumentów zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2013 r., wtedy znowelizowane reguły nie będą mogły być użyte, nawet, gdy termin płatności ustalony jest na 2013 r.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

  gru 31

   Kasy fiskalne w 2013r., oraz zwolnienia z obowiązku ich stosowania

  Nareszcie ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Rozporządzenie to przedłuża obowiązujące obecnie zwolnienia z ewidencji za pomocą kas do 31 grudnia 2014 r., pewnie powinniśmy się cieszyć, ale …. jest jednak haczyk. Został zmniejszony limit zwolnienia, do 20.000 zł. Limit ten obowiązuje teraz wszystkich podatników.

  Bardzo ważną zmianą jest również sposób obliczania, ww. limitu. Kwotę tą będzie liczyło się proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników.

  Podsumowując: podatnik, który przekroczył wartość sprzedaży wynoszącą 20.000 zł w 2012 r., bez względu na to czy jest to działalność rozpoczęta w 2012 r ,czy wcześniej, musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca  2013 r. Zarówno podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż przed 2012r. i przekroczyli limit 20.000 zł, a nie przekroczyli limitu 40. 000 zł, i Ci, którzy rozpoczęli działalność w 2012r. a przekroczyli limit 20.000 zł muszą zainstalować kasę fiskalną.

  WAŻNE:

  W 2013 r. limit uprawniający do zwolnienia z używania kasy jest jeden dla wszystkich podatników i wynosi 20.000zł jednak musi on być obliczony w proporcji, do okresu wykonywanej sprzedaży.

  Pamiętajmy o tym, że zwolnienie to traci moc gdy upłyną dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót wykonany dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł, obliczonej w proporcji do okresu wykonywanej sprzedaży w 2013r. Od następnego dnia należy rozpocząć ewidencje sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

   (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka