mar 10

 

W § 20 rozporządzenia o fakturach wprowadzono definicję autentyczności, oraz integralności faktur. 

Autentyczność faktury to pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towaru lub usługi, albo wystawcy faktury. Czyli lepiej upewnić się czy taki dostawca np.: usługi miał możliwości fizyczne do jej wykonania (miał zatrudnionych pracowników, był zarejestrowanym podatnikiem). 

Integralność treści faktury to po prostu pewność, iż w dokumencie tym nie zmieniono danych, które powinna zawierać. 

Równocześnie nałożono na podatnika OBOWIĄZEK określenia sposobu zapewnienia autentyczności i integralności faktury. 

Za autentyczność i integralność odpowiada zarówno wystawca jak i odbiorca faktury, sposób zapewnienia tech cech jest dowolna.

Taką ścieżką może być Kontrola Biznesowa, co oznacza dopasowanie do faktury dodatkowych dokumentów np.: umowy, zamówienia, dokumentów magazynowych, transportowych, wezwań do zapłaty, potwierdzania zapłaty. 

Należy także opisać udokumentowanie przebiegu transakcji od rozpoczęcia aż do wystawienia faktury. Taka Ścieżka Audytu powinna odejmować dokumenty źródłowe poprzez realizowane transakcje i powiązania między nimi. Powinny być one łatwe do prześledzenia, odzwierciedlające procesy, które faktycznie wystąpiły, a jednocześnie zgodne są z ustalonymi w firmie procedurami obiegu dokumentów.

  mar 8

  Rozliczając podatek począwszy od lutego należy pamiętać o nowych przepisach, które weszły od 1 stycznia 2013r. zgodnie z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

  Tak naprawdę to nowe obowiązki, wymagające dodatkowej dokumentacji. Wprowadzony art. 15b PDOF, oraz 24d PDOP, nakłada na podatnika OBOWIĄZEK do zmniejszenia kosztów, wycofania z zakupów kwot z faktur, lub innych dokumentów, które nie zostały zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności.  

  Należy pamiętać również, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, (70 dni) to zapłata musi być dokonana w ciągu 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do Kosztów Uzyskania Przychodu (KUP), aby nie skutkowało to obowiązkiem wycofania jej z KUP.

  Niestety nie jest powiedziane, że stosujemy pierwszą, lub drugą zasadę, więc należałoby stosować je razem.

  Nie zapomnijmy, że korekta kosztów dotyczy wszystkich również niezapłaconych zobowiązań przy nabyciu, albo wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezapłacone kwoty za w/w koszty nie mogą stanowić amortyzacji.

   

  Podsumowując:

  Wycofanie z KUP niezapłaconych zobowiązań należy dokonać w 30 dniu od terminu płatności, lub 90 dniu od zaliczenia ich w koszty (KUP).

   mar 8

     

   28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

   Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

   Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

   Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

   Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

   Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

    mar 7

     

    Ze szkolenia, w którym uczestniczyłam na początku roku mogę wywnioskować, że dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola i szkoły najważniejsze są zasady wykorzystania dotacji. Ważne jest również aby dobrze rozliczyć otrzymaną pomoc. Należy pamiętać aby dotację uznać za wykorzystaną prawidłowo jest moment jej wydania. O co tak naprawdę chodzi? Przyznaną dotację pokrywamy wydatkami poniesionymi do końca roku kalendarzowego. Nie można zostawiać sobie pieniędzy z dotacji bieżącego roku na opłaty z terminem płatności w roku następnym (np. ZUS), ale możemy te koszty terminowe opłacić do 31 grudnia i wówczas jest dobrze.

     mar 7

      Rok 2013 przyniósł nam wiele zmian w podatku VAT.  Zmiany te dotyczyły:

     1. odliczeń VAT

     2. świadczeń nieodpłatnych -próbki

     3. momentu powstania obowiązku podatkowego

     4. fakturowania

     5.Rozliczeń transakcji zagranicznych

     6. zwolnień przedmiotowych

     1. ulgi na złe długi VAT-ZD

      

      (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka