sty 12

jpk

Już za styczeń 2017 mali i średni przedsiębiorcy obowiązani są do złożenia ewidencji JPK VAT

Wszyscy podatnicy VAT, którzy zobowiązani są do prowadzenia Rejestrów VAT i prowadzą tą ewidencję przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać za każdy miesiąc elektronicznie informację o ich prowadzeniu tj. Jednolity Plik Kontrolny VAT. Terminie przekazania to 25 dzień następnego miesiąca którego dotyczy informacja. Informację tą należy złożyć pliki w formacie csv., można to zrobić przez stronę ministerstwa, lub wybierając biuro rachunkowe, które przygotuje i wyśle za podatki te pliki JPK.

Kto musi wysłać informację JPK do 25 lutego 2017r.?

Ci przedsiębiorcy którzy przekroczyli co najmniej jeden poniższych parametrów

 • zatrudniali średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
 • przekroczyli roczny obrót netto 2 milionów euro w przeliczeniu na zł, lub
 • przekroczyli sumę aktywów bilansu 2 milionów euro w przeliczeniu na zł.

Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dla określenia obowiązku składania informacji JPK (statusu przedsiębiorcy w 2017 r.) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016.

Oprogramowanie, którego używa BRAT s.c., jest przystosowany do tworzenia i przesyłania informacji JPK. Umów się na spotkanie z BRAT s.c.

  sty 7

  odwrotne

  Już od 1 stycznia 2017 weszły w życie zmiany dotyczące stawek VAT na usługi budowlane wymienione są one w załączniku 14 do ustawy o VAT. Zmiany te dotyczą podatników VAT czynnych, którzy wykonują wymienione w tym załączniku usługi jako podwykonawcy dla podatników VAT czynnych. Stawka stosowana do owych usług budowlanych to„Odwrotne Obciążenie” czyli sprzedawca wystawia fakturę z zerową wartością VAT. Oprogramowanie Optima CDN, którego używa Biuro Rachunkowe BRAT s.c. jest w pełni przygotowane do obsługi tych transakcji.

  Koniecznie zapoznajcie się z załącznikiem 14 do ustaw VAT.

  Rodzaje robót budowlanych, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia

  Symbol PKWiU z 2008 r. Nazwa usługi (grupy usług)
  41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
  42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
  42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
  42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
  42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
  42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
  42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
  42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
  42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
  42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
  42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
  42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
  43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
  43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
  43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
  43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
  43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
  43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
  43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
  43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
  43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  43.31.10.0 Roboty tynkarskie
  43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
  43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
  43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
  43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
  43.34.10.0 Roboty malarskie
  43.34.20.0 Roboty szklarskie
  43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
  43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
  43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
  43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
  43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
  43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
  43.99.40.0 Roboty betoniarskie
  43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
  43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
  43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
  43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

   (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka