sty 7

odwrotne

Już od 1 stycznia 2017 weszły w życie zmiany dotyczące stawek VAT na usługi budowlane wymienione są one w załączniku 14 do ustawy o VAT. Zmiany te dotyczą podatników VAT czynnych, którzy wykonują wymienione w tym załączniku usługi jako podwykonawcy dla podatników VAT czynnych. Stawka stosowana do owych usług budowlanych to„Odwrotne Obciążenie” czyli sprzedawca wystawia fakturę z zerową wartością VAT. Oprogramowanie Optima CDN, którego używa Biuro Rachunkowe BRAT s.c. jest w pełni przygotowane do obsługi tych transakcji.

Koniecznie zapoznajcie się z załącznikiem 14 do ustaw VAT.

Rodzaje robót budowlanych, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia

Symbol PKWiU z 2008 r. Nazwa usługi (grupy usług)
41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  mar 10

   

  W § 20 rozporządzenia o fakturach wprowadzono definicję autentyczności, oraz integralności faktur. 

  Autentyczność faktury to pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towaru lub usługi, albo wystawcy faktury. Czyli lepiej upewnić się czy taki dostawca np.: usługi miał możliwości fizyczne do jej wykonania (miał zatrudnionych pracowników, był zarejestrowanym podatnikiem). 

  Integralność treści faktury to po prostu pewność, iż w dokumencie tym nie zmieniono danych, które powinna zawierać. 

  Równocześnie nałożono na podatnika OBOWIĄZEK określenia sposobu zapewnienia autentyczności i integralności faktury. 

  Za autentyczność i integralność odpowiada zarówno wystawca jak i odbiorca faktury, sposób zapewnienia tech cech jest dowolna.

  Taką ścieżką może być Kontrola Biznesowa, co oznacza dopasowanie do faktury dodatkowych dokumentów np.: umowy, zamówienia, dokumentów magazynowych, transportowych, wezwań do zapłaty, potwierdzania zapłaty. 

  Należy także opisać udokumentowanie przebiegu transakcji od rozpoczęcia aż do wystawienia faktury. Taka Ścieżka Audytu powinna odejmować dokumenty źródłowe poprzez realizowane transakcje i powiązania między nimi. Powinny być one łatwe do prześledzenia, odzwierciedlające procesy, które faktycznie wystąpiły, a jednocześnie zgodne są z ustalonymi w firmie procedurami obiegu dokumentów.

   mar 8

     

   28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

   Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

   Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

   Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

   Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

   Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

    sty 8

    Nowelizacja § 5 rozporządzenia fakturowego wprowadza kilka poniżej opisanych zmian dostosowujących krajowe zasady do regulacji zawartych w dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych dyrektywą2010/45/UE określającą obszar danych, które powinna zawierać faktura.

    W konsekwencji zmiana przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. nie musi powodować konieczności dużych zmian w systemach księgowych.

    Wprowadzono wymóg autentyczność

    Podatnik musi określić autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktury. Można to zrobić za pomocą kontroli biznesowej, poprzez opisanie w kilku zdaniach, związku między dostawą towarów i(lub) usług itp., a fakturą sprzedaży ( procedurę obiegu dokumentów).

    Począwszy od zamówienia, przez zakup materiały usługi i tp. do wykonania transakcji, na których to podstawie zostaje wystawiona faktura sprzedaży, ma to na celu wyeliminowanie tzw. „pustych faktur”.Dane obligatoryjne 

    W rozporządzeniu dotyczącym fakturowania zniesiono obowiązek umieszczenia określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT”, „FAKTURA VAT marża”, jednakże wciąż można będziezachować te oznaczenia, pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia nowych określeń 

    1) „metoda kasowa”, w zamian dotychczas używanej nazwy „Faktura VATMP”

    2) „samofakturowanie” gdy fakturę wystawia w imieniu i na rzecz podatnika upoważniona przez niego osoba trzecia (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 – odpowiednio do art. 226 pkt 10a dyrektywy 2006/112/WE).

    3) „procedura marży dla biur podróży”, przy dotychczas używanym wyrażeniu „FAKTURA VAT marża” lub według art. 119 ustawy o VAT, lub art. 306 dyrektywy (§ 5 ust. 2 pkt 3 – odpowiada to art. 226 pkt 13 dyrektywy 2006/112/WE),

    4) „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki”

    lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zamian dotąd używanej nazwy „FAKTURA VAT marża” na podstawie art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 dyrektywy (§ 5 ust. 2 pkt 4 – odpowiada art. 226 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE),

    5) „odwrotne obciążenie” – w zamian dotąd używanego określenia: podatek VAT rozlicza nabywca

     Faktura od 1 stycznia 2013 musi zawierać również:

    1. datę dokonania, lub zakończenia dostawy,

    2. lub datę wykonania usługi

    jeżeli ta data jest inna od daty wystawienia faktury

    i tak  samo jak przed zmianą:

    *datę wystawienia, kolejny nr, imiona, nazwiska, lub nazwy podatnika i nabywcy, numer identyfikacji podatkowej, NIP, nazwę i rodzaj towaru, usługi, miarę i ilość, cenę jednostkową netto, kwoty rabatów o ile nie zostały ujęte w jednostkowej cenie bez VAT, wartość sprzedaży netto, stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki, kwotę VAT-u z podziałem na stawki, należność ogółem.

    Faktury uproszczone Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Ten dokument może być wystawiony, gdy kwota sprzedaży nie przekroczy 450 zł (albo 100 euro). Faktura uproszczona musi zawierać:

    * datę wystawienia, kolejny nr, numer identyfikacji podatkowej, NIP, datę dokonania, lub zakończenia dostawy, lub wykonania usługi, nazwę i rodzaj towaru, usługi, kwoty rabatów o ile nie zostały ujęte w jednostkowej cenie bez VAT, należność ogółem.

    Terminy wystawienia faktury

    Ostatnia nowelizacja rozporządzenia o fakturach w pełni regulują termin wystawienia faktury.

    Utrzymany jestdotądobowiązujący termin wystawiania faktur, czyli najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 1) lub – a przypadku sprzedaży ciągłej – 7 dni od zakończenia miesiąca (ust. 2).

    Możliwość wystawiania zbiorczych faktur, które dokumentują transakcje obejmujące miesiąc kalendarzowy (niemających charakteru sprzedaży ciągłej). W takiej sytuacji faktura musi być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym dokonano dostaw towarów lub usług (ust.3).

    Znacznemu wydłużeniu ulega termin wystawienia faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (§ 9 ust. 4) oraz świadczenie usług art. 28b (§ 9 ust. 5), przedłużono do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar bądź wykonano usługę. 

    Faktury zaliczkowe

    Regulacje § 10 rozporządzenia fakturowego w nowym brzmieniu utrzymują dotychczasowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych. Nowością jest brak obowiązku wystawiania faktur na zaliczki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju zaliczki od 1 stycznia 2013 r. nie rodzą obowiązku podatkowego (wykazania w deklaracji VAT).

    Faktury wewnętrzne

    Zmiana znosi obowiązku dokumentowania fakturami wewnętrznymi transakcji wewnątrzwspólnotowych na rzecz prowadzenia przez podatnika dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać. Podatnicy nadal mogą wystawiać takie dokumenty, jeśli tak postanowią.

    Źródło: broszura MF

     (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka