lis 13

4 listopada podpisano Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Kolejne grupy zawodowe prowadzące działalność, wpadną w obowiązek rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Dopisano kolejne usługi do § 4 p.2, których kontynuacja, lub rozpoczęcie w 2015 roku, narzuca obowiązek ewidencji za pomocą kasy.

Z dniem 28 lutego tracą zwolnienie z używania kasy m.in. naprawy pojazdów silnikowych, naprawy opon-zakładanie i bieżnikowanie, usługi prawnicze, usługi fryzjerskie.

Dokładny wykaz tracących zwolnienie z kasy znajdziecie w §4 Rozporządzenia  kasa fiskalna 2015

  mar 8

    

  28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

  Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

  Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

  Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

  Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

  Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

   gru 31

    Kasy fiskalne w 2013r., oraz zwolnienia z obowiązku ich stosowania

   Nareszcie ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

   Rozporządzenie to przedłuża obowiązujące obecnie zwolnienia z ewidencji za pomocą kas do 31 grudnia 2014 r., pewnie powinniśmy się cieszyć, ale …. jest jednak haczyk. Został zmniejszony limit zwolnienia, do 20.000 zł. Limit ten obowiązuje teraz wszystkich podatników.

   Bardzo ważną zmianą jest również sposób obliczania, ww. limitu. Kwotę tą będzie liczyło się proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników.

   Podsumowując: podatnik, który przekroczył wartość sprzedaży wynoszącą 20.000 zł w 2012 r., bez względu na to czy jest to działalność rozpoczęta w 2012 r ,czy wcześniej, musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca  2013 r. Zarówno podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż przed 2012r. i przekroczyli limit 20.000 zł, a nie przekroczyli limitu 40. 000 zł, i Ci, którzy rozpoczęli działalność w 2012r. a przekroczyli limit 20.000 zł muszą zainstalować kasę fiskalną.

   WAŻNE:

   W 2013 r. limit uprawniający do zwolnienia z używania kasy jest jeden dla wszystkich podatników i wynosi 20.000zł jednak musi on być obliczony w proporcji, do okresu wykonywanej sprzedaży.

   Pamiętajmy o tym, że zwolnienie to traci moc gdy upłyną dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót wykonany dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł, obliczonej w proporcji do okresu wykonywanej sprzedaży w 2013r. Od następnego dnia należy rozpocząć ewidencje sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

    sie 6

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. wyznacza o wiele węższy zakres możliwych do wykorzystania przez podatników zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w zakresie świadczenia takich usług, jak:
    – prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
    – rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – które w całym zakresie sprzedaży były objęte przez podatnika systemem wystawiania faktur,
    – sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych,
    – w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
    – usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
    – niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,
    – pogrzebowe i pokrewne,
    – świadczone w gospodarstwach domowych przewidziano jedynie możliwość, i to z pewnymi ograniczeniami, korzystania ze zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r.

    Również ograniczono możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Wszyscy podatnicy po 1 maja 2011 r. będą jednak mogli nadal korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w przypadku gdy obrót za rok poprzedni nie przekroczył w przypadku podatników kontynuujących działalność kwoty 40 000 zł i 20 000 zł dla rozpoczynających działalność.

    W przepisach uwzględniono możliwość utraty zwolnienia w przypadku przekroczenia przez podatnika wyszczególnionego powyżej obrotu w trakcie roku podatkowego. W tym przypadku podatnik musi zacząć ewidencjonowanie za pomocą kasy po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi ich przekroczenie.

    Nowy zakres zwolnień przedmiotowych od ewidencjonowania został wyznaczony przy zastosowaniu obowiązującej obecnie w statystyce klasyfikacji PKWiU z 2008 r. i w zawiązku z tym podatnicy powinni szczegółowo przeanalizować zapisy załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

    Korzystanie ze zwolnień z obowiązku stosowania kas w latach 2011–2012 reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

    Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 34 i 37 załącznika rozporządzenia ( pkt I–4) zwolnieniem tym objęte jest np:
    – świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-pożyczkowej na rachunek podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (może to być sprzedaż wysyłkowa).

     (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka