gru 22

n_min

       Zakończono prace nad jednolitym podatkiem, po debacie z bardzo szerokim gronem biznesu, oraz partnerów społecznych, Rada Ministrów zdecydowała zakończyć prace nad podatkiem jedni litym.

       Po skrupulatnych analizach i rzeczowych konsultacjach, wzięto pod uwagę również interesy przedsiębiorców. Wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM, oświadczył, iż nie zostanie wprowadzony do polskiego systemu podatkowego omawiany „Podatek Jednolity”

  lis 5

  Od 1 stycznia nastąpi „rewolucja” w umowach zlecenie. Bliższe informacje wkrótce.

  doc05112015125845_001

   mar 10

    

   W § 20 rozporządzenia o fakturach wprowadzono definicję autentyczności, oraz integralności faktur. 

   Autentyczność faktury to pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towaru lub usługi, albo wystawcy faktury. Czyli lepiej upewnić się czy taki dostawca np.: usługi miał możliwości fizyczne do jej wykonania (miał zatrudnionych pracowników, był zarejestrowanym podatnikiem). 

   Integralność treści faktury to po prostu pewność, iż w dokumencie tym nie zmieniono danych, które powinna zawierać. 

   Równocześnie nałożono na podatnika OBOWIĄZEK określenia sposobu zapewnienia autentyczności i integralności faktury. 

   Za autentyczność i integralność odpowiada zarówno wystawca jak i odbiorca faktury, sposób zapewnienia tech cech jest dowolna.

   Taką ścieżką może być Kontrola Biznesowa, co oznacza dopasowanie do faktury dodatkowych dokumentów np.: umowy, zamówienia, dokumentów magazynowych, transportowych, wezwań do zapłaty, potwierdzania zapłaty. 

   Należy także opisać udokumentowanie przebiegu transakcji od rozpoczęcia aż do wystawienia faktury. Taka Ścieżka Audytu powinna odejmować dokumenty źródłowe poprzez realizowane transakcje i powiązania między nimi. Powinny być one łatwe do prześledzenia, odzwierciedlające procesy, które faktycznie wystąpiły, a jednocześnie zgodne są z ustalonymi w firmie procedurami obiegu dokumentów.

    mar 8

    Rozliczając podatek począwszy od lutego należy pamiętać o nowych przepisach, które weszły od 1 stycznia 2013r. zgodnie z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

    Tak naprawdę to nowe obowiązki, wymagające dodatkowej dokumentacji. Wprowadzony art. 15b PDOF, oraz 24d PDOP, nakłada na podatnika OBOWIĄZEK do zmniejszenia kosztów, wycofania z zakupów kwot z faktur, lub innych dokumentów, które nie zostały zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności.  

    Należy pamiętać również, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, (70 dni) to zapłata musi być dokonana w ciągu 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do Kosztów Uzyskania Przychodu (KUP), aby nie skutkowało to obowiązkiem wycofania jej z KUP.

    Niestety nie jest powiedziane, że stosujemy pierwszą, lub drugą zasadę, więc należałoby stosować je razem.

    Nie zapomnijmy, że korekta kosztów dotyczy wszystkich również niezapłaconych zobowiązań przy nabyciu, albo wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezapłacone kwoty za w/w koszty nie mogą stanowić amortyzacji.

     

    Podsumowując:

    Wycofanie z KUP niezapłaconych zobowiązań należy dokonać w 30 dniu od terminu płatności, lub 90 dniu od zaliczenia ich w koszty (KUP).

     mar 8

       

     28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

     Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

     Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

     Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

     Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

     Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

      gru 31

        Od 20 grudnia 2012 na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć informuję, dotyczącą tzw. zatorów płatniczych.

       W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy o podatkach dochodowych wprowadzono aby przeciwdziałać kumulacji zadłużeń.

       Nowelizacja ta dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Przepis ten nakłada na podatników obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy kwoty z faktury lub innego dokumentu, nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od daty terminu płatności uwidocznionego na dokumencie kosztowym. W przypadku gdy wynegocjowany termin płatności, jest dłuższy niż 60 dni – niezapłacenie tej kwoty w ciągu 90 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego, powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych o kwoty wynikającej z w/w dokumentu .

       Art. 24d ustawy o pdof, oraz art. 15b ustawy o pdop, wprowadza zmiany dotyczące obowiązku korekt wartości, zaliczonych do kosztów podatkowych od początku 2013 r.

      Jeżeli wartości wynikające z dokumentów zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2013 r., wtedy znowelizowane reguły nie będą mogły być użyte, nawet, gdy termin płatności ustalony jest na 2013 r.

      Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

       lis 2

       Od 2012 roku obowiązują nowe zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Po raz pierwszy osoby prawne rozliczające się CIT, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczający się PIT -36, lub PIT-36L nie płacą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad, lub odpowiednio IV kwartał roku podatkowego. W bieżącym roku możemy zapłacić zaliczkę za grudzień.

       Podatnicy prowadzący rachunkowość w formie Książki Przychodów i Rozchodów, a także Księgi Rachunkowej są zobowiązani wpłacić zaliczkę za miesiąc grudzień, a także odpowiednio IV kwartał do 20 stycznia 2013 r.

       Zaliczka ta jest wyliczana tak jak za inne miesiące,w oparciu o dochód obliczony za grudzień, bądź ostatni kwartał roku. Opis okresu na przelewie za grudzień 2012 wygląda tak: „12 M 2012”, lub za IV kwartał: „04 K 2012”.

       Możemy wybrać też inne rozwiązanie.

       Przed terminem wpłaty zaliczki (19 stycznia 2013), składamy Rozliczenie Roczne za 2012 rok, wówczas nie płacimy zaliczki, lecz zobowiązanie wynikające z rozliczenia rocznego PIT, lub CIT. Wpłata ta musi być dokonana do 20 stycznia jednak różnicą między tymi wpłatami stanowi opis na przelewie wpłaty dotyczący okresu należności czyli: „R 2012”

       O szczegóły pytajcie swoje Biura Rachunkowe.

       podstawa prawna: Art 25 ust1a i 1c ustawy o PDOP i art.44 ust. 6 ustawy o PDOF

        (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka