sty 7

odwrotne

Już od 1 stycznia 2017 weszły w życie zmiany dotyczące stawek VAT na usługi budowlane wymienione są one w załączniku 14 do ustawy o VAT. Zmiany te dotyczą podatników VAT czynnych, którzy wykonują wymienione w tym załączniku usługi jako podwykonawcy dla podatników VAT czynnych. Stawka stosowana do owych usług budowlanych to„Odwrotne Obciążenie” czyli sprzedawca wystawia fakturę z zerową wartością VAT. Oprogramowanie Optima CDN, którego używa Biuro Rachunkowe BRAT s.c. jest w pełni przygotowane do obsługi tych transakcji.

Koniecznie zapoznajcie się z załącznikiem 14 do ustaw VAT.

Rodzaje robót budowlanych, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia

Symbol PKWiU z 2008 r. Nazwa usługi (grupy usług)
41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  sie 6

  Od 1 stycznia 2011 r. dla całego budownictwa mieszkaniowego obowiązuje nowa stawka VAT w wysokości 23%. Na podstawie nowego rozporządzenia, z obniżonej stawki VAT (do 8%) korzystają jedynie roboty konserwacyjne wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rozumiane jako wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części in innych niż remont.

  Preferencyjna stawka VAT nie dotyczy natomiast pozostałych usług budowlano-montażowych, a także dostawy budynków (lokali) mieszkalnych, których – na mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT – nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  Warto również pamiętać, że dotychczasowy montaż okien i drzwi wykonywany przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, korzystał z obniżonej (do 7%) stawki VAT. Jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, przesłanką, która przemawiała za obecnością tej pozycji w załączniku, było traktowanie przez PKWiU z 1997 r. montażu towarów dokonywanego przez producenta jako dostawy towaru, a przez pozostałe podmioty – jako świadczenia usług. Według nowego PKWiU z 2008 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji w załączniku do rozporządzenia. Zatem obecnie do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych mają zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

  Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT ustalane są na podstawie nr PKWiU z 2008 r.

  Wykaz towarów oraz obowiązujących na nie stawek można znaleźć w załączniku 3 i 10 do ustawy o VAT.

   (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka