VAT na usługi w budownictwie

Od 1 stycznia 2011 r. dla całego budownictwa mieszkaniowego obowiązuje nowa stawka VAT w wysokości 23%. Na podstawie nowego rozporządzenia, z obniżonej stawki VAT (do 8%) korzystają jedynie roboty konserwacyjne wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rozumiane jako wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części in innych niż remont.

Preferencyjna stawka VAT nie dotyczy natomiast pozostałych usług budowlano-montażowych, a także dostawy budynków (lokali) mieszkalnych, których – na mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT – nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Warto również pamiętać, że dotychczasowy montaż okien i drzwi wykonywany przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego, korzystał z obniżonej (do 7%) stawki VAT. Jak wyjaśnia ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, przesłanką, która przemawiała za obecnością tej pozycji w załączniku, było traktowanie przez PKWiU z 1997 r. montażu towarów dokonywanego przez producenta jako dostawy towaru, a przez pozostałe podmioty – jako świadczenia usług. Według nowego PKWiU z 2008 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji w załączniku do rozporządzenia. Zatem obecnie do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych mają zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT ustalane są na podstawie nr PKWiU z 2008 r.

Wykaz towarów oraz obowiązujących na nie stawek można znaleźć w załączniku 3 i 10 do ustawy o VAT.

    Zostaw komentarz

    Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka